ŠĻą”±į>ž’ æž’’’ž’’’½¾’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶÉĄį°Įā\p"0<0@0 235=L52=0 0=8;>20 B°aĄ=œÆ¼=Kš*8X@"·Ś1"Č’Ģ Arial Cyr1"Č’Ģ Arial Cyr1"Č’Ģ Arial Cyr1"Č’Ģ Arial Cyr1"Č Ģ Arial Cyr1"Č$Ģ Arial Cyr1.š’ Times New Roman1.@’¼ Times New Roman1.@’ Times New Roman1"š’Ģ Arial Cyr16’¼Ģ Times New Roman Cyr16š’¼Ģ Times New Roman Cyr1.š’¼ Times New Roman16Č’¼Ģ Times New Roman Cyr16 ’¼Ģ Times New Roman Cyr1.’¼Ģ Times New Roman1.’ Times New Roman1.š  Times New Roman1.’¼ Times New Roman16Č’Ģ Times New Roman Cyr16š’Ģ Times New Roman Cyr1.Ü  Times New Roman1.Ü’ Times New Roman1.Ü  Times New Roman1"Č Ģ Arial Cyr1"Ü’Ģ Arial Cyr1.Ü’ Times New Roman16Ü’¼Ģ Times New Roman Cyr1.,’¼ Times New Roman1",’Ģ Arial Cyr1"Č’Ģ Arial Cyr1ܐĢ Calibri1Ü Ģ Calibri1Ü>ĢCalibri1Ü?¼ĢCalibri1Ü4¼ĢCalibri1,8¼ĢCalibri18¼ĢCalibri1Ü8¼ĢCalibri1ܼĢCalibri1Ü ¼ĢCalibri1h8¼ĢCambria1Ü<ĢCalibri1ܐĢCalibri1ܐĢCalibri1Ü4ĢCalibri1Ü ĢCalibri1ܐĢCalibri/#,##0"@.";\-#,##0"@."9#,##0"@.";[Red]\-#,##0"@.";#,##0.00"@.";\-#,##0.00"@."E #,##0.00"@.";[Red]\-#,##0.00"@."k*3_-* #,##0"@."_-;\-* #,##0"@."_-;_-* "-""@."_-;_-@_-k)3_-* #,##0_@_._-;\-* #,##0_@_._-;_-* "-"_@_._-;_-@_-{,;_-* #,##0.00"@."_-;\-* #,##0.00"@."_-;_-* "-"??"@."_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00_@_._-;\-* #,##0.00_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_-¤0.0 „0.0% ¦0.000 §0.0000 Ø0.00000 ©0.000000Ŗ 0.0000000« 0.00000000#¬"0";"0";"5B"5­"AB8=0";"AB8=0";">6L")®":;";":;";"K:;"YÆ*[$¬ -2]\ ###,000_);[Red]\([$¬ -2]\ ###,000\)ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ą õ’ “Ÿ ą õ’ “­ ą õ’ “Ŗ ą õ’ “® ą õ’ “› ą õ’ “Æ ą õ’ “¬ ą õ’ “ ą õ’ “‹ ą õ’ “® ą õ’ “¬ ą õ’ “³ ą!õ’ “ž ą!õ’ “ ą!õ’ “‹ ą!õ’ “¤ ą!õ’ “± ą!õ’ ““ ą!õ’ “¾ ą!õ’ “Š ą!õ’ “¹ ą!õ’ “¤ ą!õ’ “± ą!õ’ “µ ą"õ’ ”— — Æ ą#õ’ ”ææ– ą$õ’ ”— — – ąō’ōĄ ą,õ’ ųĄ ą*õ’ ųĄ ą%õ’ ŌPĄ ą&õ’ ŌP Ą ą'õ’ Ō Ą ą'õ’ ōĄ ą(õ’ Ōa>Ą ą)õ’ ”ffææ· ą*õ’ ōĄ ą+õ’ “« ąō’ōĄ ą,õ’ “­ ą-õ’ ōĄ ąõ’ œ š ą õ’ ųĄ ą.õ’ Ō`Ą ą/õ’ ōĄ ą+õ’ ųĄ ą)õ’ ųĄ ą0õ’ “Ŗ ąxĄ ąpĄ ąxĄ ąxĄ ą1|Ą ą ¤#|Ą ą „#|Ą ą"|Ą ą `Ą ą¦#|Ą ą1 |Ą ą xĄ ą xĄ ą¤|Ą ą hĄ ą pĄ ą xĄ ąxĄ ą|Ą ą Ą ą¤ dĄ ą¤ tĄ ą¤ lĄ ą xĄ ą #xĄ ą xĄ ą xĄ ą¤ |Ą ą xĄ ą¤ |Ą ą xĄ ą xĄ ą¤|Ą ą xĄ ą¤ |Ą ą ¤ lĄ ą @Ą ą HĄ ą hĄ ąxĄ ą#pĄ ąxĄ ąxĄ ąpĄ ą „|Ą ąxĄ ąxĄ ą hĄ ą xĄ ą¤ |Ą ąxĄ ąxĄ ąxĄ ąxĄ ąpĄ ąxĄ ąxĄ ąxĄ ą x@ @ Ą ąxĄ ą "xĄ ą1|Ą ąpĄ ąx@ @ Ą ąx@ @ Ą ąx@ @ Ą ą(x@ @ Ą ą xĄ ą +xĄ ą|Ą ą x@ @Ą ą x@ Ą ą x@ Ą ąxĄ ąxĄ ąxĄ ||Œ_¶^”}A} 0_);ef$¬ -2}A} 0_);ef$¬ -2}A} 0_);ef$¬ -2}A} 0_);ef$¬ -2}A} 0_);ef$¬ -2}A} 0_);ef $¬ -2}A} 0_);ĢL$¬ -2}A} 0_);ĢL$¬ -2}A} 0_);ĢL$¬ -2}A} 0_);ĢL$¬ -2}A} 0_);ĢL$¬ -2}A} 0_);ĢL $¬ -2}A} 0_);23$¬ -2}A} 0_);23$¬ -2}A} 0_);23$¬ -2}A} 0_);23$¬ -2}A} 0_);23$¬ -2}A}! 0_);23 $¬ -2}A}" 0_);$¬ -2}A}# 0_);$¬ -2}A}$ 0_);$¬ -2}A}% 0_);$¬ -2}A}& 0_);$¬ -2}A}' 0_); $¬ -2}‘}( ??v’0_);’Ģ™’$¬ -2’,000’?_@_ ’@_- ’}‘}) ???’0_);ņņņ’$¬ -2???’,000???’?_@_ ???’@_- ???’}‘}* ś}’0_);ņņņ’$¬ -2’,000’?_@_ ’@_- ’}A}. 0_);$¬ -2}A}/ 0_);’?$¬ -2}A}0 0_);23$¬ -2}-}1 0_);}U}2 0_);$¬ -2,000}‘}3 0_);„„„’$¬ -2???’,000???’?_@_ ???’@_- ???’}-}4 0_);}A}5 œe’0_);’ėœ’$¬ -2}A}7 œ’0_);’ĒĪ’$¬ -2}-}8 ’0_);}x}9’’Ģ’0_);²²²’’ĒĪ’$¬²²²’???’,0 ²²²’???’?_ ²²²’???’@_}A}; ś}’0_);’€’$¬}-}< ’’0_);}A}? a’0_);ĘļĪ’$¬“ 20% 0:F5=B1’M’’ 20% 0:F5=B1 efÜęń’ ’%“ 20% 0:F5=B2’M’"’ 20% 0:F5=B2 efņÜŪ’ ’%“ 20% 0:F5=B3’M’&’ 20% 0:F5=B3 efėńŽ’ ’%“ 20% 0:F5=B4’M’*’ 20% 0:F5=B4 efäßģ’ ’%“ 20% 0:F5=B5’M’.’ 20% 0:F5=B5 efŚīó’ ’%“ 20% 0:F5=B6’M’2’ 20% 0:F5=B6 efżéŁ’ ’%“ 40% 0:F5=B1’M’’ 40% 0:F5=B1 ĢLøĢä’ ’%“ 40% 0:F5=B2’M’#’ 40% 0:F5=B2 ĢLęø·’ ’%“ 40% 0:F5=B3’M’'’ 40% 0:F5=B3 ĢLŲä¼’ ’%“ 40% 0:F5=B4’M’+’ 40% 0:F5=B4 ĢLĢĄŚ’ ’%“ 40% 0:F5=B5’M’/’ 40% 0:F5=B5 ĢL·Žč’ ’%“ 40% 0:F5=B6’M’3’ 40% 0:F5=B6 ĢLüÕ“’ ’%“ 60% 0:F5=B1’M’ ’ 60% 0:F5=B1 23•³×’ ’’’’%“ 60% 0:F5=B2’M’$’ 60% 0:F5=B2 23Ś–”’ ’’’’%“ 60% 0:F5=B3’M’(’ 60% 0:F5=B3 23Äכ’ ’’’’%“ 60% 0:F5=B4’M’,’ 60% 0:F5=B4 23± Ē’ ’’’’%“ 60% 0:F5=B5’M’0’ 60% 0:F5=B5 23’ĶÜ’ ’’’’%“! 60% 0:F5=B6’M’4’ 60% 0:F5=B6 23śæ’ ’’’’%“":F5=B1’A’’:F5=B1 O½’ ’’’’%“#:F5=B2’A’!’:F5=B2 ĄPM’ ’’’’%“$:F5=B3’A’%’:F5=B3 ›»Y’ ’’’’%“%:F5=B4’A’)’:F5=B4 €d¢’ ’’’’%“&:F5=B5’A’-’:F5=B5 K¬Ę’ ’’’’%“':F5=B6’A’1’:F5=B6 ÷–F’ ’’’’%“(2>4 ’u’’2>4 ’’Ģ™’ ’??v’%’’’’’’ ’’“)K2>4’u’’K2>4 ’ņņņ’ ’???’%’???’’???’’???’ ’???’“* KG8A;5=85’’’ KG8A;5=85 ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“+€’’,’’ 8?5@AAK;:0“,€’’&’’5=56=K9“-€’’.’’ 5=56=K9 [0]“. 03>;>2>: 1’K’’ 03>;>2>: 1 I}’%O½’“/ 03>;>2>: 2’K’’ 03>;>2>: 2 I}’%’?§æŽ’“0 03>;>2>: 3’K’’ 03>;>2>: 3 I}’%23•³×’“1 03>;>2>: 4’=’’ 03>;>2>: 4 I}’%“ 2B>3’K’’B>3 ’%O½’O½’“)3>=B@>;L=0O OG59:0’’’>=B@>;L=0O OG59:0 ’„„„’ ’’’’%’???’’???’’???’ ’???’“40720=85’7’’0720=85 I}’%“5 59B@0;L=K9’I’’ 59B@0;L=K9 ’’ėœ’ ’œe’%“€’’$’’1KG=K9“6€ ’’H’ ’B:@K202H0OAO 38?5@AAK;:0“7;>E>9’?’’;>E>9 ’’ĒĪ’ ’œ’%“8 >OA=5=85’9’5’ >OA=5=85 ’’%“9 @8<5G0=85’n’ ’ @8<5G0=85 ’’’Ģ’’²²²’’²²²’’²²²’ ’²²²’“:€’’*’’ @>F5=B=K9“%;!2O70==0O OG59:0’U’’!2O70==0O OG59:0 ’ś}’%’’€’“-<"5:AB ?@54C?@5645=8O’O’ ’"5:AB ?@54C?@5645=8O ’’’%“=€’’*’’ $8=0=A>2K9“>€’’2’’$8=0=A>2K9 [0]“?%>@>H89’A’’%>@>H89 ’ĘļĪ’ ’a’%ŽXŽTableStyleMedium2PivotStyleLight16`…ĢZ01.11.15šš££Œ® ; ’ ;>ĮĮæSü5—V 5@5G5=L .$C=:F8>=0;L=0O :;0AA8D8:0F8O @0AE>4>2 1N465B0 !>N7=>3> 3>AC40@AB20 (BKA. @>AA89A:8E @C1;59)!! ?/? &! 1.0507004081001A53> @0AE>4>2: >>AC40@AB25==K9 70:07G8: - 0F8>=0;L=0O 0:045<8O =0C: 5;0@CA83.4.5.6.b>AC40@AB25==K9 70:07G8:-:>>@48=0B>@ - 8=8AB5@AB2> ?@><KH;5==>AB8 8 B>@3>2;8 >AA89A:>9 $545@0F88022 ?> 3>AC40@AB25==K< 70:07G8:0< J>AC40@AB25==K9 70:07G8: - 8=8AB5@AB2> ?@><KH;5==>AB8 5A?C1;8:8 5;0@CAL\>AC40@AB25==K9 70:07G8:-:>>@48=0B>@ - 8=8AB5@AB2> A5;LA:>3> E>7O9AB20 >AA89A:>9 $545@0F880360400>AC40@AB25==K9 70:07G8: - :>=F5@= "5;=5DB5E8<"06007[>AC40@AB25==K9 70:07G8:-:>>@48=0B>@ - $545@0;L=0O A;C610 157>?0A=>AB8 >AA89A:>9 $545@0F88R>AC40@AB25==K9 70:07G8: - >AC40@AB25==K9 ?>3@0=8G=K9 :><8B5B 5A?C1;8:8 5;0@CAL,08<5=>20=85 ?@>3@0<< !>N7=>3> 3>AC40@AB20 ^@>3@0<<0 "#:@5?;5=85 ?>3@0=8G=>9 157>?0A=>AB8 !>N7=>3> 3>AC40@AB20 =0 ?5@8>4 2012-2016 3>4>2"«@>3@0<<0 " 07@01>B:0 8==>20F8>==KE B5E=>;>389 8 B5E=8:8 4;O ?@>872>4AB20 :>=:C@5=B>A?>A>1=KE :><?>78F8>==KE <0B5@80;>2, <0B@8F 8 0@<8@CNI8E M;5<5=B>2 =0 2012 - 2016 3>4K"ł@>3@0<<0 " 07@01>B:0 A>2@5<5==>9 8 ?5@A?5:B82=>9 B5E=>;>388 A>740=8O 2 3>AC40@AB20E-CG0AB=8:0E !>N7=>3> 3>AC40@AB20 B5?;>2878>==>9 B5E=8:8 A?5F80;L=>3> 8 42>9=>3> =07=0G5=8O =0 1075 D>B>?@8Q<=KE CAB@>9AB2 8=D@0:@0A=>3> 480?07>=0 B@5BL53> ?>:>;5=8O"H@>3@0<<0 "==>20F8>==>5 @0728B85 ?@>872>4AB20 :0@B>D5;O 8 B>?8=0<1C@0" 2.7.13Š@>3@0<<0 A>2<5AB=>9 45OB5;L=>AB8 ?> ?@5>4>;5=8N ?>A;54AB289 G5@=>1K;LA:>9 :0B0AB@>DK 2 @0<:0E !>N7=>3> 3>AC40@AB20 =0 ?5@8>4 4> 2016 3>40©>AC40@AB25==K9 70:07G8:-:>>@48=0B>@ - 8=8AB5@AB2> >AA89A:>9 $545@0F88 ?> 45;0< 3@0640=A:>9 >1>@>=K, G@572KG09=K< A8BC0F8O< 8 ;8:2840F88 ?>A;54AB289 AB8E89=KE 154AB289U>AC40@AB25==K9 70:07G8: - 8=8AB5@AB2> ?> G@572KG09=K< A8BC0F8O< 5A?C1;8:8 5;0@CALB>AC40@AB25==K9 70:07G8: - $545@0;L=>5 035=BAB2> ;5A=>3> E>7O9AB20L>AC40@AB25==K9 70:07G8: - 8=8AB5@AB2> 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88P>AC40@AB25==K9 70:07G8: - 8=8AB5@AB2> A5;LA:>3> E>7O9AB20 >AA89A:>9 $545@0F88F>AC40@AB25==K9 70:07G8: - $545@0;L=>5 <548:>-18>;>38G5A:>5 035=BAB2> Ž@>3@0<<0 " 07@01>B:0 :>A<8G5A:8E 8 =075<=KE A@54AB2 >15A?5G5=8O ?>B@518B5;59 >AA88 8 5;0@CA8 8=D>@<0F859 48AB0=F8>==>3> 7>=48@>20=8O 5<;8"q>AC40@AB25==K9 70:07G8: - $545@0;L=0O A;C610 ?> =047>@C 2 AD5@5 70I8BK ?@02 ?>B@518B5;59 8 1;03>?>;CG8O G5;>25:0* A @0A?@545;5=85< 1N465B=KE 0AA83=>20=89 Ń@>3@0<<0 "AA;54>20=8O 8 @07@01>B:0 2KA>:>?@>872>48B5;L=KE 8=D>@<0F8>==>-2KG8A;8B5;L=KE B5E=>;>389 4;O C25;8G5=8O 8 MDD5:B82=>3> 8A?>;L7>20=8O @5AC@A=>3> ?>B5=F80;0 C3;52>4>@>4=>3> AK@LO !>N7=>3> 3>AC40@AB20"100 1101 1102 1103 1105 1104 1106 1": 5:@5BC KAH53> >AC40@AB25==>3>!>25B0 !>N7=>3> 3>AC40@AB20 "@8;>65=85 4 12008107 1f@>3@0<<0 " 0728B85 8 A>25@H5=AB2>20=85 548=>9 A8AB5<K B5E=8G5A:>3> ?@8:@KB8O 65;57=KE 4>@>3 @538>=0"C>AC40@AB25==K9 70:07G8: - 8=8AB5@AB2> >1>@>=K 5A?C1;8:8 5;0@CALP>AC40@AB25==K9 70:07G8:-:>>@48=0B>@ - 8=8AB5@AB2> >1>@>=K >AA89A:>9 $545@0F8802110 1 @>3@0<<0 " 07@01>B:0 :><?;5:A=KE B5E=>;>389 A>740=8O <0B5@80;>2, CAB@>9AB2 8 :;NG52KE M;5<5=B>2 :>A<8G5A:8E A@54AB2 8 ?5@A?5:B82=>9 ?@>4C:F88 4@C38E >B@0A;59" i>AC40@AB25==K9 70:07G8:-:>>@48=0B>@ - >AC40@AB25==0O :>@?>@0F8O ?> :>A<8G5A:>9 45OB5;L=>AB8 " >A:>A<>A"108 1 @>3@0<<0 " 07@01>B:0 =>2>3> ?>:>;5=8O M;5:B@>==KE :><?>=5=B>2 4;O A8AB5< C?@02;5=8O 8 157>?0A=>AB8 02B>B@0=A?>@B=KE A@54AB2 A?5F80;L=>3> 8 42>9=>3> =07=0G5=8O"109 1Ų@>3@0<<0 " 07@01>B:0 :@8B8G5A:8E AB0=40@B=KE B5E=>;>389 ?@>5:B8@>20=8O 8 873>B>2;5=8O 8745;89 =0=>AB@C:BC@=>9 <8:@>- 8 >?B>M;5:B@>=8:8, ?@81>@>2 8 A8AB5< =0 8E >A=>25 8 >1>@C4>20=8O 4;O 8E ?@>872>4AB20 8 8A?KB0=89"8.9.10.11.";1J5< D8=0=-A8@>20=8O ?@>3@0<< !>N7=>3> 3>AC40@AB20 \>AC40@AB25==K9 70:07G8:-:>>@48=0B>@ - 8=8AB5@AB2> >1@07>20=8O 8 =0C:8 >AA89A:>9 $545@0F88>B 17 0?@5;O 2017 3. ! 1’Zē; į< =1>“œ@ĮüF! äK ‹P°cQˆ¼Tį§XĢccī––Bå››ŒŒ T8ĶÉĄ č¦ß`–xƒ„įŠW×“£—«›³Ÿ»£Ć§Ė«ÓÆŪ³ć·ė»óæūĆČ ĢŠŌ#Ų+Ü3ą;äCčKģSš[ōcųküs{ƒ‹ “›£«³ »$Ć(Ė,Ó0Ū4ć8ė<ó@ūDI MQUV dü©ńŅMbP?_*+‚€%Į2&C&Pƒ„&ŗ\.—Ėåņ?'ŗ\.—Ėåā?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?MHP LaserJet Professional M1217Ü4Ū š 4X T[lst{|ƒ„‹Œ“”› äSDDMHP LaserJet Professional M1217n 0Z€€€’’’’’’’’’(dŽŽ€ˆ4Ōž4€”" aXX …B”P(Ō?i4F£Ń?œ&œF£U} U} Ŗ} Ŗ} q*} q} Ŗd} Ŗ } ć ¦üüh€düh€eüwĄfühĄfü¤Ąfü–ĄfüJĄoüJĄoüJĄo üJĄo üĆĄH üJĄH üĄH üJĄHüĆĄHüėĄH ¢ĄH ±ĄH ĢĄH ÜĄH ¢ĄH …ĄH ‡ĄH čĄH ĻĄH vĄH 2 ĄH ĻĄH XĄH xĄH M ĄH ĄĄH¾ ‹‹¾nnnnnż Š>Š¾nnnnnż Š<Š¾mmmmmż Š=Š¾mmmmmż ŠUŠ¾mmmmmmmż w¾¼wwwwxx‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰[ż \‰¾]‰‰‰‰‰‰‰cż d‰¾e‰‰‰‰‰‰‰kż l‰¾m‰‰‰‰‰‰‰sż t‰¾u‰‰‰‰‰‰‰{ż |‰¾}‰‰‰‰‰‰‰ƒż „‰¾…‰‰‰‰‰‰‰‹ż Œ‰¾‰‰‰‰‰‰‰“ż ”‰¾•‰‰‰‰‰‰‰›ż œ‰¾‰‰‰‰‰‰‰£ż ¤‰¾„‰‰‰‰‰‰‰«ż ¬‰¾­‰‰‰‰‰‰‰³ż “‰¾µ‰‰‰‰‰‰‰»ż ¼‰¾½‰‰‰‰‰‰‰Ćż ĉ¾ʼn‰‰‰‰‰‰Ėż Ģ‰¾Ķ‰‰‰‰‰‰‰Óż Ō‰¾Չ‰‰‰‰‰‰Ūż ܉¾Ż‰‰‰‰‰‰‰ćż 䉾剉‰‰‰‰‰ėż ģ‰¾ķ‰‰‰‰‰‰‰óż ō‰¾õ‰‰‰‰‰‰‰ūż wS¾üwwwwwwgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggūż w3¾üwwwwwwgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggūż t¾ü ttttttgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggū¾¾ uuuuuvv{||||{{{{||||{{{{||||{{{{||||{{{{||||{{{{||||{{{{||||{{{{||||{{{{||||{{{{||||{{{{||||[ż \{¾ ]{{{||||cż d{¾ e{{{||||kż l{¾ m{{{||||sż t{¾ u{{{||||{ż |{¾ }{{{||||ƒż „{¾ …{{{||||‹ż Œ{¾ {{{||||“ż ”{¾ •{{{||||›ż œ{¾ {{{||||£ż ¤{¾ „{{{||||«ż ¬{¾ ­{{{||||³ż “{¾ µ{{{||||»ż ¼{¾ ½{{{||||Ćż Ä{¾ Å{{{||||Ėż Ģ{¾ Ķ{{{||||Óż Ō{¾ Õ{{{||||Ūż Ü{¾ Ż{{{||||ćż ä{¾ å{{{||||ėż ģ{¾ ķ{{{||||óż ō{¾ õ{{{||||ūż ƒ¾ ƒƒƒƒ„„hWX ż ż zż zż zż zż †"ż R¾ A@@ ¾ €zzzz‡‚BCC ¾€zzzzˆ‚BCC ż _ ż D ż Dż Dż J5ż L#!MffffŠ,A’ DĄDĄ¾ FGG ¾_\\\\ż Z ~ `ļń¾ FGG ¾_\\\\ż Z!~ `ž@¾ FGG ¾_\\\\pqFGG ż _'ż D ż D?ż D@ż JAż LB!MffffiA6’ DĄDĄ¾ FGG ¾_\\\\ż ZD~ `4" A¾ FGG ¾_\\\\ż ZC~ `Ó]¾ FGG ¾_\\\\Z`FGG ż _ż Dż DEż Dż DFż KG!M@ś A’ DĄDĄ¾ FGG ¾_\\\\ż ZH~ [”A¾ FGG ¾_\\\\ż Z~ `€Ģņ@¾ FGG ż _ż D ż D ż D ż D6ż K$!MˆšA"’ DĄDĄ¾ FGG ¾_\\\\ż Z~ [ąū’@¾ FGG ¾_\\\\ż Z~ `09ń@¾ FGG ¾_\\\\pqFGG ż _ż D ż D ż D ż D7ż K%!M€¢é@’ DĄD Ą¾ FGG ¾_\\\\ż Z~ [€¢é@¾ FGG ×Dl,,,,Ęŗ*r‰@@‰@@‰@@‰@@‰ ˆĄH! „ĄH" \ ĄH# ±ĄH$ XĄH% „ĄH& A ĄH' ĻĄH( …ĄH) ĄH* ō ĄH+ “ĄH, XĄH- ŅĄH. tĄN/ ĻĄN0 ŠĄN1 „ĄH2 ÷ĄN3 „ĄO4 £ĄO5 –ĄO6 €ĄO7 €O8 ĄĄO9 gĄO: gĄO; XĄO< ±ĄO= śĄO> †ĄH? ĪĄH¾ _\\\\ż Z~ [¾ FGG ¾!_\\\\pqFGG ż "_ż "D ż "D ż "D ż "D8ż "L4!"MjAż D#ĄD$Ą¾ "FGG ¾#_\\\\ż #ZT~ #[½’@¾ #FGG ¾$_\\\\ż $Z~ $[ń@¾ $FGG ¾%_\\\\Z[FGG ż &_(ż &D ż &D ż &D ż &DIż &LJ!&MjA*’ D'ĄD(Ą¾ &FGG ¾'_\\\\ż 'Z~ '[½’@¾ 'FGG ¾(_\\\\ż (Z~ ([ń@¾ (FGG ¾)_\\\\Z[FGG ż *_Mż *D ż *D ż *D ż *DKż *LL!*Mjų@’ D+ĄD,Ą¾ *FGG ¾+_\\\\ż +Z~ +[½ļ@¾ +FGG ¾,_\\\\ż ,Z~ ,[į@¾ ,FGG ¾-_\\\\Z[FGG ż ._Nż .D ż .Dż .Dż .D9ż .L&!.]ĄŁA2’ D/ĄD0Ą¾ .FII ¾/_YYYYż /Z~ /[ĄĶA¾ /FII ¾0_^^^^ż 0Z~ 0[ĄåA¾ 0FII ¾1_\\\\Z[FGG ż 2_Oż 2Dż 2D ż 2Dż 2D:ż 2L1!2]@*#A’ D3ĄD4Ą¾ 2FII ¾3_YYYYż 3ZH~ 3[ēA¾ 3QP¾4_YYYYż 4Z~ 4[Ū A¾ 4QP¾5_YYYYZ[QPż 6_Pż 6D)ż 6Dż 6Dż 6D;ż 6L*?6]BA.’)D7ĄD8ĄD9ĄD:ĄD;ĄD<ĄD=Ą6P¾7_YYYYż 7Z+~ 7[‡¾ 7QP¾8_^^^^ż 8Z,~ 8[³µ¾ 8QP¾9_^^^^ż 9Z-~ 9[Ké@¾ 9QP¾:_^^^^ż :Z.~ :[ęŌ@¾ :QP¾;_^^^^ż ;Z/~ ;[ˆĆ@¾ ;QP¾<_^^^^ż <Z2~ <[Ō·@¾ <QP¾=_^^^^ż =Z0~ =[@Ļ@¾ =QP¾>_\\\\ż >KW>]š™™Y"ńFA&žADĄDĄDĄDĄDĄD"ĄD&ĄD*ĄD.ĄD2ĄD6Ąż >lQ¾ >GG ¾?yyyyyyyiiG ×D„ l@‰@@‰@@‰@@‰@@‰>>”>>>>>>>™@„ĄHAŽĄHBĄHCĄHDĄHEĄHFĄHGYĄHHh€HIXĄHJgĄHKxĄHL<ĄHM5ĄHNXĄHOgĄHP KĄHQ ÜĄHR XĄHS gĄHT KĄHU ¾ĄNV 8€NW JĄNX ZĄHY VĄOZ 8€O[ h€O\ <ĄH] bĄO^ 8€O_ h€O¾@rrrrrssjjG ¾A…………………RRG ¾BYYYYYZT¾CYYYYYCT¾DYYYYYDT¾EYYYYYZT¾FYYYYYZT¾$G}}}}}~~kkEEEFII¾H^^^^^abFII ¾IYYYYYZTFII ¾JYYYYYZTFII ¾KYYYYYZ[FGG ¾LYYYYYZ[FGG ¾M^^^^^abFII ¾NYYYYYZTFII ¾OYYYYYZTFII ¾PYYYYYZ[FGG ¾Q^^^^^abFII ¾RYYYYYZTFII ¾SYYYYYZTFII ¾TYYYYYZ[FGG ¾U^^^^^abFII ¾VYYYYYZVFII ¾WZVFII ¾XYYYYYZ[FGG ¾Y^^^^^abP¾ZYYYYYZUP¾[^^^^^ZUP¾\YYYYYZ[FGG ¾]^^^^^abP¾^YYYYYZUP¾_^^^^^ZUP×Dl(` xĄHa ¤ĄOb 8€Oc h€Od iĄHe *ĄOf †ĄOg ,ĄOh KĄHi ߥHj JĄHk ;ĄHl KĄHm JĄHn XĄHo ZĄHp ėĄHq XĄHr XĄHs ZĄHt ŠĄHu XĄHv KĄHw †ĄHx XĄHy KĄHz żĄH{ XĄH| KĄH} YĄH~ 8€H KĄH¾`YYYYYZ[FGG ¾a^^^^^abP¾bYYYYYZUP¾c^^^^^ZUP¾dYYYYYZ[FGG ¾e^^^^^abP¾fYYYYYZUP¾g^^^^^ZUP¾hZ[FGG ¾ iFGG ¾ jFGG ¾ kFGG ¾lZ[FGG ¾m^^^^^ab¾ nZT¾oYYYYYZ[FGG ¾p^^^^^ab¾ qZT¾ rZT¾sYYYYYZ[FGG ¾t^^^^^ab¾ uZT¾vZ[FGG ¾w^^^^^ab¾ xZT¾yZ[FGG ¾z^^^^^ab¾ {ZT¾|Z[FGG ¾}^^^^^ab¾ ~ZT¾Z[FGG ×D.l€ ÜĄH „ĄH‚ ¢ĄHƒ ‡ĄH„ GĄH… XĄH† XĄH‡ ‡ĄHˆ „ĄH‰ €HŠ 8€H‹ €HŒ €H €HŽ €H €H€H‘€H’€H“€H”€H•€H–€H—€H˜€H™€Hš€H›€Hœ€H€Hž€HŸ€H¾€^^^^^ab¾ Z[¾ ‚Z[¾ ƒZ[¾„^^^^^abFGG ¾…ZTFGG ¾†Z[FGG ¾ ‡Z[¾ ˆZ[ŠcT×D8l  €H”€H¢€H£€H¤€H„€H¦€S§€SØ€S©€SŖ€S«€S¬€S­€S®€SÆ€S°€S±€S²€S³€S“€Sµ€S¶€S·€Sø€S¹€Sŗ€S»€S¼€S½€S¾€Sæ€S¦H§HØH©HŖH«H¬H­H®HÆH°H±H²H³H“HµH¶H·HøH¹HŗH»H¼H½H¾HæH×D„l Ą€SĮ€SĀ€SĆ€SÄ€SÅ€SĘ€SĒ€SČ€SÉ€SŹ€SĖ€SĢ€SĶ€SĪ€SĻ€SŠ€SŃ€SŅ€SÓ€SŌ€SÕ€SÖ€S×€SŲ€SŁ€SŚ€SŪ€SÜ€SŻ€SŽ€S߀SĄHĮHĀHĆHÄHÅHĘHĒHČHÉHŹHĖHĢHĶHĪHĻHŠHŃHŅHÓHŌHÕHÖH×HŲHŁHŚHŪHÜHŻHŽHßH×DĄl ą€Sį€Sā€Sć€Sä€Så€Sę€Sē€Sč€Sé€Sź€Sė€Sģ€Sķ€Sī€Sļ€Sš€Sń€Sņ€Só€Sō€Sõ€Sö€S÷€Sų€Sł€Sś€Sū€Sü€Sż€Sž€S’€SąHįHāHćHäHåHęHēHčHéHźHėHģHķHīHļHšHńHņHóHōHõHöH÷HųHłHśHūHüHżHžH’H×DĄl €S€S€S€S€S€S€S€S€S €S €S €S €S €S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€SHHHHHHHHH H H H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHH×DĄl €S!€S"€S#€S$€S%€S&€S'€S(€S)€S*€S+€S,€S-€S.€S/€S0€S1€S2€S3€S4€S5€S6€S7€S8€S9€S:€S;€S<€S=€S>€S?€S H!H"H#H$H%H&H'H(H)H*H+H,H-H.H/H0H1H2H3H4H5H6H7H8H9H:H;H<H=H>H?H×DĄl @€SA€SB€SC€SD€SE€SF€SG€SH€SI€SJ€SK€SL€SM€SN€SO€SP€SQ€SR€SS€ST€SU€SV€SW€SX€SY€SZ€S[€S\€S]€S^€S_€S@HAHBHCHDHEHFHGHHHIHJHKHLHMHNHOHPHQHRHSHTHUHVHWHXHYHZH[H\H]H^H_H×DĄl `€Sa€Sb€Sc€Sd€Se€Sf€Sg€Sh€Si€Sj€Sk€Sl€Sm€Sn€So€Sp€Sq€Sr€Ss€St€Su€Sv€Sw€Sx€Sy€Sz€S{€S|€S}€S~€S€S`HaHbHcHdHeHfHgHhHiHjHkHlHmHnHoHpHqHrHsHtHuHvHwHxHyHzH{H|H}H~HH×DĄl €€S€S‚€Sƒ€S„€S…€S†€S‡€Sˆ€S‰€SŠ€S‹€SŒ€S€SŽ€S€S€S‘€S’€S“€S”€S•€S–€S—€S˜€S™€Sš€S›€Sœ€S€Sž€SŸ€S€HH‚HƒH„H…H†H‡HˆH‰HŠH‹HŒHHŽHHH‘H’H“H”H•H–H—H˜H™HšH›HœHHžHŸH×DĄl  €S”€S¢€S£€S¤€S„€S¦€S§€SØ€S©€SŖ€S«€S¬€S­€S®€SÆ€S°€S±€S²€S³€S“€Sµ€S¶€S·€Sø€S¹€Sŗ€S»€S¼€S½€S¾€Sæ€S H”H¢H£H¤H„H¦H§HØH©HŖH«H¬H­H®HÆH°H±H²H³H“HµH¶H·HøH¹HŗH»H¼H½H¾HæH×DĄl Ą€SĮ€SĀ€SĆ€SÄ€SÅ€SĘ€SĒ€SČ€SÉ€SŹ€SĖ€SĢ€SĶ€SĪ€SĻ€SŠ€SŃ€SŅ€SÓ€SŌ€SÕ€SÖ€S×€SŲ€SŁ€SŚ€SŪ€SÜ€SŻ€SŽ€S߀SĄHĮHĀHĆHÄHÅHĘHĒHČHÉHŹHĖHĢHĶHĪHĻHŠHŃHŅHÓHŌHÕHÖH×HŲHŁHŚHŪHÜHŻHŽHßH×DĄl ą€Sį€Sā€Sć€Sä€Så€Sę€Sē€Sč€Sé€Sź€Sė€Sģ€Sķ€Sī€Sļ€Sš€Sń€Sņ€Só€Sō€Sõ€Sö€S÷€Sų€Sł€Sś€Sū€Sü€Sż€Sž€S’€SąHįHāHćHäHåHęHēHčHéHźHėHģHķHīHļHšHńHņHóHōHõHöH÷HųHłHśHūHüHżHžH’H×DĄl €S€S€S€S€S€S€S€S€S €S €S €S €S €S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€SHHHHHHHHH H H H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHH×DĄl €S!€S"€S#€S$€S%€S&€S'€S(€S)€S*€S+€S,€S-€S.€S/€S0€S1€S2€S3€S4€S5€S6€S7€S8€S9€S:€S;€S<€S=€S>€S?€S H!H"H#H$H%H&H'H(H)H*H+H,H-H.H/H0H1H2H3H4H5H6H7H8H9H:H;H<H=H>H?H×DĄl @€SA€SB€SC€SD€SE€SF€SG€SH€SI€SJ€SK€SL€SM€SN€SO€SP€SQ€SR€SS€ST€SU€SV€SW€SX€SY€SZ€S[€S\€S]€S^€S_€S@HAHBHCHDHEHFHGHHHIHJHKHLHMHNHOHPHQHRHSHTHUHVHWHXHYHZH[H\H]H^H_H×DĄl `€Sa€Sb€Sc€Sd€Se€Sf€Sg€Sh€Si€Sj€Sk€Sl€Sm€Sn€So€Sp€Sq€Sr€Ss€St€Su€Sv€Sw€Sx€Sy€Sz€S{€S|€S}€S~€S€S`HaHbHcHdHeHfHgHhHiHjHkHlHmHnHoHpHqHrHsHtHuHvHwHxHyHzH{H|H}H~HH×DĄl €€S€S‚€Sƒ€S„€S…€S†€S‡€Sˆ€S‰€SŠ€S‹€SŒ€S€SŽ€S€S€S‘€S’€S“€S”€S•€S–€S—€S˜€S™€Sš€S›€Sœ€S€Sž€SŸ€S€HH‚HƒH„H…H†H‡HˆH‰HŠH‹HŒHHŽHHH‘H’H“H”H•H–H—H˜H™HšH›HœHHžHŸH×DĄl  €S”€S¢€S£€S¤€S„€S¦€S§€SØ€S©€SŖ€S«€S¬€S­€S®€SÆ€S°€S±€S²€S³€S“€Sµ€S¶€S·€Sø€S¹€Sŗ€S»€S¼€S½€S¾€Sæ€S H”H¢H£H¤H„H¦H§HØH©HŖH«H¬H­H®HÆH°H±H²H³H“HµH¶H·HøH¹HŗH»H¼H½H¾HæH×DĄl Ą€SĮ€SĀ€SĆ€SÄ€SÅ€SĘ€SĒ€SČ€SÉ€SŹ€SĖ€SĢ€SĶ€SĪ€SĻ€SŠ€SŃ€SŅ€SÓ€SŌ€SÕ€SÖ€S×€SŲ€SŁ€SŚ€SŪ€SÜ€SŻ€SŽ€S߀SĄHĮHĀHĆHÄHÅHĘHĒHČHÉHŹHĖHĢHĶHĪHĻHŠHŃHŅHÓHŌHÕHÖH×HŲHŁHŚHŪHÜHŻHŽHßH×DĄl ą€Sį€Sā€Sć€Sä€Så€Sę€Sē€Sč€Sé€Sź€Sė€Sģ€Sķ€Sī€Sļ€Sš€Sń€Sņ€Só€Sō€Sõ€Sö€S÷€Sų€Sł€Sś€Sū€Sü€Sż€Sž€S’€SąHįHāHćHäHåHęHēHčHéHźHėHģHķHīHļHšHńHņHóHōHõHöH÷HųHłHśHūHüHżHžH’H×DĄl €S€S€S€S€S€S€S€S€S €S €S €S €S €S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€SHHHHHHHHH H H H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHH×DĄl €S!€S"€S#€S$€S%€S&€S'€S(€S)€S*€S+€S,€S-€S.€S/€S0€S1€S2€S3€S4€S5€S6€S7€S8€S9€S:€S;€S<€S=€S>€S?€S H!H"H#H$H%H&H'H(H)H*H+H,H-H.H/H0H1H2H3H4H5H6H7H8H9H:H;H<H=H>H?H×DĄl @€SA€SB€SC€SD€SE€SF€SG€SH€SI€SJ€SK€SL€SM€SN€SO€SP€SQ€SR€SS€ST€SU€SV€SW€SX€SY€SZ€S[€S\€S]€S^€S_€S@HAHBHCHDHEHFHGHHHIHJHKHLHMHNHOHPHQHRHSHTHUHVHWHXHYHZH[H\H]H^H_H×DĄl `€Sa€Sb€Sc€Sd€Se€Sf€Sg€Sh€Si€Sj€Sk€Sl€Sm€Sn€So€Sp€Sq€Sr€Ss€St€Su€Sv€Sw€Sx€Sy€Sz€S{€S|€S}€S~€S€S`HaHbHcHdHeHfHgHhHiHjHkHlHmHnHoHpHqHrHsHtHuHvHwHxHyHzH{H|H}H~HH×DĄl €€S€S‚€Sƒ€S„€S…€S†€S‡€Sˆ€S‰€SŠ€S‹€SŒ€S€SŽ€S€S€S‘€S’€S“€S”€S•€S–€S—€S˜€S™€Sš€S›€Sœ€S€Sž€SŸ€S€HH‚HƒH„H…H†H‡HˆH‰HŠH‹HŒHHŽHHH‘H’H“H”H•H–H—H˜H™HšH›HœHHžHŸH×DĄl  €S”€S¢€S£€S¤€S„€S¦€S§€SØ€S©€SŖ€S«€S¬€S­€S®€SÆ€S°€S±€S²€S³€S“€Sµ€S¶€S·€Sø€S¹€Sŗ€S»€S¼€S½€S¾€Sæ€S H”H¢H£H¤H„H¦H§HØH©HŖH«H¬H­H®HÆH°H±H²H³H“HµH¶H·HøH¹HŗH»H¼H½H¾HæH×DĄl Ą€SĮ€SĀ€SĆ€SÄ€SÅ€SĘ€SĒ€SČ€SÉ€SŹ€SĖ€SĢ€SĶ€SĪ€SĻ€SŠ€SŃ€SŅ€SÓ€SŌ€SÕ€SÖ€S×€SŲ€SŁ€SŚ€SŪ€SÜ€SŻ€SŽ€S߀SĄHĮHĀHĆHÄHÅHĘHĒHČHÉHŹHĖHĢHĶHĪHĻHŠHŃHŅHÓHŌHÕHÖH×HŲHŁHŚHŪHÜHŻHŽHßH×DĄl ą€Sį€Sā€Sć€Sä€Så€Sę€Sē€Sč€Sé€Sź€Sė€Sģ€Sķ€Sī€Sļ€Sš€Sń€Sņ€Só€Sō€Sõ€Sö€S÷€Sų€Sł€Sś€Sū€Sü€Sż€Sž€S’€SąHįHāHćHäHåHęHēHčHéHźHėHģHķHīHļHšHńHņHóHōHõHöH÷HųHłHśHūHüHżHžH’H×DĄl €S€S€S€S€S€S€S€S€S €S €S €S €S €S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€SHHHHHHHHH H H H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHH×DĄl €S!€S"€S#€S$€S%€S&€S'€S(€S)€S*€S+€S,€S-€S.€S/€S0€S1€S2€S3€S4€S5€S6€S7€S8€S9€S:€S;€S<€S=€S>€S?€S H!H"H#H$H%H&H'H(H)H*H+H,H-H.H/H0H1H2H3H4H5H6H7H8H9H:H;H<H=H>H?H×DĄl @€SA€SB€SC€SD€SE€SF€SG€SH€SI€SJ€SK€SL€SM€SN€SO€SP€SQ€SR€SS€ST€SU€SV€SW€SX€SY€SZ€S[€S\€S]€S^€S_€S@HAHBHCHDHEHFHGHHHIHJHKHLHMHNHOHPHQHRHSHTHUHVHWHXHYHZH[H\H]H^H_H×DĄl `€Sa€Sb€Sc€Sd€Se€Sf€Sg€Sh€Si€Sj€Sk€Sl€Sm€Sn€So€Sp€Sq€Sr€Ss€St€Su€Sv€Sw€Sx€Sy€Sz€S{€S|€S}€S~€S€S`HaHbHcHdHeHfHgHhHiHjHkHlHmHnHoHpHqHrHsHtHuHvHwHxHyHzH{H|H}H~HH×DĄl €€S€S‚€Sƒ€S„€S…€S†€S‡€Sˆ€S‰€SŠ€S‹€SŒ€S€SŽ€S€S€S‘€S’€S“€S”€S•€S–€S—€S˜€S™€Sš€S›€Sœ€S€Sž€SŸ€S€HH‚HƒH„H…H†H‡HˆH‰HŠH‹HŒHHŽHHH‘H’H“H”H•H–H—H˜H™HšH›HœHHžHŸH×DĄl  €S”€S¢€S£€S¤€S„€S¦€S§€SØ€S©€SŖ€S«€S¬€S­€S®€SÆ€S°€S±€S²€S³€S“€Sµ€S¶€S·€Sø€S¹€Sŗ€S»€S¼€S½€S¾€Sæ€S H”H¢H£H¤H„H¦H§HØH©HŖH«H¬H­H®HÆH°H±H²H³H“HµH¶H·HøH¹HŗH»H¼H½H¾HæH×DĄl Ą€SĮ€SĀ€SĆ€SÄ€SÅ€SĘ€SĒ€SČ€SÉ€SŹ€SĖ€SĢ€SĶ€SĪ€SĻ€SŠ€SŃ€SŅ€SÓ€SŌ€SÕ€SÖ€S×€SŲ€SŁ€SŚ€SŪ€SÜ€SŻ€SŽ€S߀SĄHĮHĀHĆHÄHÅHĘHĒHČHÉHŹHĖHĢHĶHĪHĻHŠHŃHŅHÓHŌHÕHÖH×HŲHŁHŚHŪHÜHŻHŽHßH×DĄl ą€Sį€Sā€Sć€Sä€Så€Sę€Sē€Sč€Sé€Sź€Sė€Sģ€Sķ€Sī€Sļ€Sš€Sń€Sņ€Só€Sō€Sõ€Sö€S÷€Sų€Sł€Sś€Sū€Sü€Sż€Sž€S’€SąHįHāHćHäHåHęHēHčHéHźHėHģHķHīHļHšHńHņHóHōHõHöH÷HųHłHśHūHüHżHžH’H×DĄl €S€S€S€S€S€S€S€S€S €S €S €S €S €S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€SHHHHHHHHH H H H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHH×DĄl €S!€S"€S#€S$€S%€S&€S'€S(€S)€S*€S+€S,€S-€S.€S/€S0€S1€S2€S3€S4€S5€S6€S7€S8€S9€S:€S;€S<€S=€S>€S?€S H!H"H#H$H%H&H'H(H)H*H+H,H-H.H/H0H1H2H3H4H5H6H7H8H9H:H;H<H=H>H?H×DĄl @€SA€SB€SC€SD€SE€SF€SG€SH€SI€SJ€SK€SL€SM€SN€SO€SP€SQ€SR€SS€ST€SU€SV€SW€SX€SY€SZ€S[€S\€S]€S^€S_€S@HAHBHCHDHEHFHGHHHIHJHKHLHMHNHOHPHQHRHSHTHUHVHWHXHYHZH[H\H]H^H_H×DĄl `€Sa€Sb€Sc€Sd€Se€Sf€Sg€Sh€Si€Sj€Sk€Sl€Sm€Sn€So€Sp€Sq€Sr€Ss€St€Su€Sv€Sw€Sx€Sy€Sz€S{€S|€S}€S~€S€S`HaHbHcHdHeHfHgHhHiHjHkHlHmHnHoHpHqHrHsHtHuHvHwHxHyHzH{H|H}H~HH×DĄl €€S€S‚€Sƒ€S„€S…€S†€S‡€Sˆ€S‰€SŠ€S‹€SŒ€S€SŽ€S€S€S‘€S’€S“€S”€S•€S–€S—€S˜€S™€Sš€S›€Sœ€S€Sž€SŸ€S€HH‚HƒH„H…H†H‡HˆH‰HŠH‹HŒHHŽHHH‘H’H“H”H•H–H—H˜H™HšH›HœHHžHŸH×DĄl  €S”€S¢€S£€S¤€S„€S¦€S§€SØ€S©€SŖ€S«€S¬€S­€S®€SÆ€S°€S±€S²€S³€S“€Sµ€S¶€S·€Sø€S¹€Sŗ€S»€S¼€S½€S¾€Sæ€S H”H¢H£H¤H„H¦H§HØH©HŖH«H¬H­H®HÆH°H±H²H³H“HµH¶H·HøH¹HŗH»H¼H½H¾HæH×DĄl Ą€SĮ€SĀ€SĆ€SÄ€SÅ€SĘ€SĒ€SČ€SÉ€SŹ€SĖ€SĢ€SĶ€SĪ€SĻ€SŠ€SŃ€SŅ€SÓ€SŌ€SÕ€SÖ€S×€SŲ€SŁ€SŚ€SŪ€SÜ€SŻ€SŽ€S߀SĄHĮHĀHĆHÄHÅHĘHĒHČHÉHŹHĖHĢHĶHĪHĻHŠHŃHŅHÓHŌHÕHÖH×HŲHŁHŚHŪHÜHŻHŽHßH×DĄl ą€Sį€Sā€Sć€Sä€Så€Sę€Sē€Sč€Sé€Sź€Sė€Sģ€Sķ€Sī€Sļ€Sš€Sń€Sņ€Só€Sō€Sõ€Sö€S÷€Sų€Sł€Sś€Sū€Sü€Sż€Sž€S’€SąHįHāHćHäHåHęHēHčHéHźHėHģHķHīHļHšHńHņHóHōHõHöH÷HųHłHśHūHüHżHžH’H×DĄl €S€S€S€S€S€S€S€S€S €S €S €S €S €S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€S€SHHHHHHHHH H H H H HHHHHHHHHHHHHHHHHHH×DĄl €S!€S"€S#€S$€S%€S&€S'€S(€S)€S*€S+€S,€S-€S.€S/€S0€S1€S2€S3€S4€S5€S6€S7€S8€S9€S:€S;€S<€S=€S>€S?€S H!H"H#H$H%H&H'H(H)H*H+H,H-H.H/H0H1H2H3H4H5H6H7H8H9H:H;H<H=H>H?H×DĄl @€SA€SB€SC€SD€SE€SF€SG€SH€SI€SJ€SK€SL€SM€SN€SO€SP€SQ€SR€SS€ST€SU€SV€SW€SX€SY€SZ€S[€S\€S]€S^€S_€S@HAHBHCHDHEHFHGHHHIHJHKHLHMHNHOHPHQHRHSHTHUHVHWHXHYHZH[H\H]H^H_H×DĄl `€Sa€Sb€Sc€Sd€Se€Sf€Sg€Sh€Si€Sj€Sk€Sl€Sm€Sn€So€Sp€Sq€Sr€Ss€St€Su€Sv€Sw€Sx€Sy€Sz€S{€S|€S}€S~€S€S`HaHbHcHdHeHfHgHhHiHjHkHlHmHnHoHpHqHrHsHtHuHvHwHxHyHzH{H|H}H~HH×DĄl €€S€S‚€Sƒ€S„€S…€S†€S‡€Sˆ€S‰€SŠ€S‹€SŒ€S€SŽ€S€S€S‘€S’€S“€S”€S•€S–€S—€S˜€S™€Sš€S›€Sœ€S€Sž€SŸ€S€HH‚HƒH„H…H†H‡HˆH‰HŠH‹HŒHHŽHHH‘H’H“H”H•H–H—H˜H™HšH›HœHHžHŸH×DĄl  €S”€S¢€S£€S¤€S„€S H”H¢H£H¤H„Hדd >¶@ddH‹‹dJ å¢T <CDK#$+,34;Ü椫¬³“»ōū¼ĆÄĖĢÓŌŪäė œ£ |ƒ\cdkģó t{ „‹ Œ“ “» ¼Ć äė ģó ¤« ¬³ DKœ£ \cLST[ LS <C ls ”› T[lst{|ƒ„‹Œ“”› ōū ÄĖ ĢÓ ŌŪ Üć dk $+ ,3 4;  #GG  AA@@ ??  ļ7gg’’’’D ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0ČHP`„ œ Ø “ĄćĪėüćąŅąģąšą Åāćåķüåāķą ÄąķčėīāąMicrosoft Excel@$yšžøŅ@ØģĒ@¹`Ö’øŅž’ÕĶ՜.“—+,ł®0HP X`hp x Ļć 01.11.15 '01.11.15'!Ēąćīėīāźč_äė’_ļå÷ąņč'01.11.15'!Īįėąńņü_ļå÷ąņč ĖčńņūČģåķīāąķķūå äčąļąēīķū !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬ž’’’®Æ°±²³“ž’’’¶·ø¹ŗ»¼ž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFž’’’Workbook’’’’’’’’’’’’7YSummaryInformation(’’’’­DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’µ